81b0b5b2 86fb 11e1 b81f 1231420012ec

the real meaning and origin of al haram in islam

"Ekam Padam Gayayantu MAKKAYAANTU Dwitiyakam Tritiyam Sthapitam Divyam Muktyai Shuklasya Sannidhau"